Energia dla biznesu

Proponowane produkty:

 

  • Sprzedaż produktów – stała cena na rok dostawy w grupach taryfowych, które wynikają z Taryf Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Produkt uwzględnia profil poboru, bilansowanie, koszty finansowe.
  • Sprzedaż produktów w pełni elastycznych, których wycena odbywa się w oparciu o notowania polskiej giełdy energii elektrycznej.
  • Sprzedaż energii w formie typowych produktów tradingowych typu np. baseload (stała wartość energii w ciągu każdej godziny w okresie dostawy w dni robocze, weekendy i święta) lub peakload (stała wartość energii w godzinach 8:00 – 22:00 w dni robocze).
  • Sprzedaż energii w formie pełnej dostawy z elastycznym podejściem do kwestii ryzyka związanego z niezbilansowaniem.
  • Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej (GoO), zakup „zielonej energii”.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE